hero

Grant

Annually we award two grants of 50 000 SEK each to promote science and sustainability at the local level. Our goal is to empower enthusiasts to inspire others – science is both a sincere quest and a source of enjoyment, and it should be accessible to everyone.

 

Apply for the ”Gnistspridare” grant now!


Stipendiet Gnistspridare

Vi letar efter dig. Du som har en varm kammare i hjärtat för naturvetenskap och som sprider den värmen till andra. 

Kanske kan du få en grupp pensionärer att bli eld och lågor över snigeln som kryper över trottoaren. Kanske fyller du trolleriväskan med cola light-burkar och Mentos innan du ger dig ut på förskoleturné. Kanske hjälper du till med fysikläxor, ordnar utbyten med långväga glaciärforskare, gör en insektspodd, konstruerar kemi-korsord, bygger experimentverkstäder, eller något helt annat. 

Vad det än är så sprider det lusten att lära mer inom naturvetenskap, för samman människor, och sår kanske ett litet frö av ”wow!” eller ”jag kan!”. Vi söker helt enkelt någon som lever efter samma värdeord som vi: tillsammans, glöd och stolthet. 

I slutet av 2024 delar vi ut årets Gnistspridare-stipendium. Det är två stipendier om 50 000 kronor vardera, som delas ut i Västerbotten respektive Östergötland. Vi hoppas att stipendiet ska ge en guldkant i en verksamhet som redan pågår, ge möjlighet att återstarta ett projekt, eller förverkliga den där drömmen som länge har legat i byrålådan. 

Villkoren i korthet

Stipendiet ska gå till en person, grupp, organisation, förening eller ett företag som 

 • verkar i Östergötland eller Västerbotten 
 • sprider glöden för naturvetenskap 

Villkoren i sin helhet (pdf)

Ansökan 2024

Din ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och vi vill att du beskriver vilka möjligheter stipendiet skulle kunna öppna. Det är lätt att söka det här stipendiet och vi kommer inte kräva budgetar eller kvitton. Däremot ser vi gärna att vinnarna berättar om sitt arbete för oss på Nordic Biomarker. 

Ansök Här!

Frågor? Mejla till gnistspridare@nordicbiomarker.com 

Om oss

Nordic Biomarker startades 2007 och har vuxit rejält sedan starten – så mycket att vi nu har möjlighet att lyfta de samhällen som har lyft oss. 

Vår inriktning är reagenser för koagulationsdiagnostik som behövs för att analysera kroppens förmåga att stoppa blödningar. Våra reagenser används till exempel 

 • när man misstänker att en patient har en blodpropp eller utreda varför patienten har fått en blodpropp 
 • för att bedöma en patients blödningsbenägenhet inför en operation 
 • i utredningar av blödarsjukdomar 
 • för att kontrollera att en patient som går på blodförtunnande läkemedel har rätt dos 

I dag är vi ca 70 anställda fördelade på våra kontor i Umeå, Linköping, Stockholm och Peking. Tillsammans sköter vi forskning och utveckling, produktion, kvalitetskontroll, regulatoriska frågor, order och logistik, marknadsföring – ja, allt som behövs för att leverera våra högkvalitativa reagens ut i världen. 

2022 delade vi för första gången ut stipendiet för Gnistspridare. Vinnarna i Östergötland blev Naturum Tåkern, Västerbottens vinnare blev Maja Beskow skolans science club.

2023 års vinnare av Gnistspridare-stipendiet blev Artediskolan i Västerbotten och Teksommar i Östergötland.


Are You this Year’s Gnistspridare?

We are looking for you. You have warmth in your heart for the natural sciences, and you spread that warmth to others. 

Maybe you can make a group of senior citizens enthusiastic about the snail crawling over the sidewalk. Maybe you fill your magic bag with Mentos and cans of Diet Coke before going out on a preschool tour. Maybe you help out with physics homework, arrange exchanges with glacier scientists from far away, produce an insect podcast, construct chemistry crosswords, build experimental workshops, or something completely different. 

Whatever you do, it arouses other’s desire for knowledge in the natural sciences, brings people together, and perhaps plants a seed of “wow!” or “I can!”. Simply put, we are looking for someone who lives by the same values as we do: together, passion and pride.  

In late 2024, we will award this year’s Gnistspridare grant. There are two grants available, worth 50 000 SEK each. One will be awarded in Västerbotten, one in Östergötland. We hope that this grant will give that extra something to an already existing activity, enable the re-start of a project, or make that dream-in-the-drawer come true. 

Terms in Short 

The grant will go to a person, group, organisation, association or company   

 • acting in Östergötland or Västerbotten 
 • that spreads passion for the natural sciences. 

Full terms and conditions (pdf)

Application 2024

Your application may be written in Swedish or English. Describe what opportunities the grant could open for you. It is easy to apply for this grant and we will not ask for budgets or receipts, but we would like the winner to come to Nordic Biomarker and tell us more.  

Apply Here!

Questions? Send an email to gnistspridare@nordicbiomarker.com. 

About Us 

Nordic Biomarker was founded in 2007 and has grown significantly since – so much so that we now are able to lift the communities that have lifted us.  

Our specialty is reagents for coagulation diagnostics, which are needed to analyse the body’s ability to stop bleeding. Our reagents are used for example 

 • when a blood clot is suspected in a patient 
 • to assess a patient’s bleeding tendency before an operation 
 • in investigations into bleeding disorders 
 • to make sure that a patient on anticoagulants has the correct dosage 
 • to understand why a patient has gotten a blood clot. 

We are currently around 70 employees at our offices in Umeå, Linköping, Stockholm and Beijing. Together, we do research and development, production, quality control, regulatory affairs, order and logistics, marketing – well, everything that is needed to deliver our high-quality reagents to the world.  

In 2022, we awarded the Gnistspridare grant for the first time. In Östergötland, the grant went to Naturum Tåkern, in Västerbottens to Maja Beskow high school’s science club.

The winners of the Gnistspridare grant 2023 was Artediskolan in Västerbotten and Teksommar in Östergötland.