Grant

 

Vi letar efter dig. Du som har en varm kammare i hjärtat för naturvetenskap och som sprider den värmen till andra. 

Kanske kan du få en grupp pensionärer att bli eld och lågor över snigeln som kryper över trottoaren. Kanske fyller du trolleriväskan med cola light-burkar och Mentos innan du ger dig ut på förskoleturné. Kanske hjälper du till med fysikläxor, ordnar utbyten med långväga glaciärforskare, gör en insektspodd, konstruerar kemi-korsord, bygger experimentverkstäder, eller något helt annat. 

Vad det än är så sprider det lusten att lära mer inom naturvetenskap, för samman människor, och sår kanske ett litet frö av ”wow!” eller ”jag kan!”. Vi söker helt enkelt någon som lever efter samma värdeord som vi: tillsammans, glöd och stolthet. 

I slutet av 2022 delar vi för första gången ut stipendium till årets Gnistspridare. Det är två stipendier om 50 000 kronor vardera, som delas ut i Västerbotten respektive Östergötland. Vi hoppas att stipendiet ska ge en guldkant i en verksamhet som redan pågår, ge möjlighet att återstarta ett projekt, eller förverkliga den där drömmen som länge har legat i byrålådan. (Kanske är vi lite själviska också, för om fler väljer naturvetenskap kommer det på sikt finnas ännu fler som kan bli en av oss på Nordic Biomarker.) 

Villkoren i korthet

Stipendiet ska gå till en person, grupp, organisation, förening eller ett företag som 

 • verkar i Östergötland eller Västerbotten 
 • sprider glöden för naturvetenskap 

Läs villkoren i sin helhet (pdf).

Ansökan

Sista ansökningsdag är 31:a augusti 2022. 

Din ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Beskriv vilka möjligheter stipendiet skulle kunna öppna.  Det ska inte vara komplicerat att söka det här stipendiet. Vi kommer inte kräva budgetar, inte heller kvitton, men vi ser gärna att vinnarna berättar om sitt arbete för oss på Nordic Biomarker. 

Frågor? Mejla till gnistspridare@nordicbiomarker.com 

Om oss

Nordic Biomarker startades 2007 och har vuxit rejält sedan starten – så mycket att vi nu har möjlighet att lyfta de samhällen som har lyft oss. 

Vår inriktning är reagenser för koagulationsdiagnostik som behövs för att analysera kroppens förmåga att stoppa blödningar. Våra reagenser används till exempel 

 • när man misstänker att en patient har en blodpropp eller utreda varför patienten har fått en blodpropp 
 • för att bedöma en patients blödningsbenägenhet inför en operation 
 • i utredningar av blödarsjukdomar 
 • för att kontrollera att en patient som går på blodförtunnande läkemedel har rätt dos 

I dag är vi ca 80 anställda fördelade på våra kontor i Umeå, Linköping, Nyköping, Stockholm och Peking. Tillsammans sköter vi forskning och utveckling, produktion, kvalitetskontroll, regulatoriska frågor, order och logistik, marknadsföring – ja, allt som behövs för att leverera våra högkvalitativa reagens ut i världen. 

2022 delar vi för första gången ut stipendiet för Gnistspridare: ett i Östergötland och ett i Västerbotten. 


Are You this Year’s Gnistspridare?

We are looking for you. You have a warm chamber in your heart for the natural sciences, and you spread that warmth to others. 

Maybe you can make a group of senior citizens enthusiastic over the snail crawling over the sidewalk. Maybe you fill your magic bag with Mentos and cans of Coke Light before going out on a preschool tour. Maybe you help out with physics homework, arrange exchanges with glacier scientists from far away, produce an insect podcast, construct chemistry crosswords, build experimental workshops, or something completely different. 

Whatever you do, it arouses other’s desire for knowledge in the natural sciences, brings people together, and perhaps plants a seed of “wow!” or “I can!”. Simply put, we are looking for someone who lives by the same values as we do: together, passion and pride.  

In late 2022, we will award a grant to a Gnistspridare for the first time. There are two grants available, worth 50 000 SEK each. One will be awarded in Västerbotten, one in Östergötland. We hope that this grant will give that extra something to an already existing activity, enable the re-start of a project, or make that dream-in-the-drawer come true. (Perhaps we are a little bit selfish as well, since more interest in natural sciences will eventually mean even more people that can become part of Nordic Biomarker.) 

Terms in Short 

The grant will go to a person, group, organisation, association or company that  

 • acts in Östergötland or Västerbotten 
 • spreads the passion for the natural sciences. 

Read the full terms and conditions (pdf). 

Application 

The deadline for applications is August 31st. 

Your application may be written in Swedish or English. Describe what opportunities the grant could open for you. It should not be complicated to apply for this grant. We will not demand budgets or receipts, but we would like the winner to come by Nordic Biomarker and tell us more.  

Questions? Send an email to gnistspridare@nordicbiomarker.com. 

About Us 

Nordic Biomarker was founded in 2007 and has grown significantly since – so much that we now are able to lift the communities that have lifted us.  

Our specialty is reagents for coagulation diagnostics, which are needed to analyse the body’s ability to stop bleeding. Our reagents are used for example 

 • when a blood clot is suspected in a patient 
 • to assess a patient’s bleeding tendency before an operation 
 • in investigations into bleeding disorders 
 • to make sure that a patient on anticoagulants has the correct dosage 
 • to understand why a patient has gotten a blood clot. 

We are currently around 80 employees at our offices in Umeå, Linköping, Stockholm and Beijing. Together, we do research and development, production, quality control, regulatory affairs, order and logistics, marketing – well, everything that is needed to deliver our high-quality reagents to the world.  

In 2022, we will award the Gnistspridare grant for the first time: one in Östergötland and one in Västerbotten.